All Iran Shitoryu Karate Do Association Official Website   Iran Karate Do Shitokai  
All Iran Shitoryu Karate do Association. Affiliated with World Shitoryu Karate do Federation, Japan Karate Do Federation Shitokai, Asian & Pacific Shitoryu Karate Do Federation, IR.Iran Karate Do Federation.
Shitoryu Karate Do. Iran Shitokai Association Master Kenwa Mabuni, Founder of Shitoryu Karate Do

        
 


List of Shitoryu Katas

Search

 

Seisho Aragaki
Niseishi
Sochin
Unshu
Wansu
Bassai

Chatan Yara
Kusanku
Go Kenki
Hakucho
Nipaipo
Papporen
Kanryo Higaonna
Kururunfa
Saifa
Sanchin
Sanseru
Seienchin
Seipai
Seisan
Shisochin
Superimpei
Matsumura Sokon
Bassai
Seisan
Rohai
Anko Itosu
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Bassai Dai
Bassai Sho
Chintei
Chinto
Gojushiho
Jiin
Jion
Jitte
Kosokun Dai
Kosokun Sho
Shiho Kosokun
Naifanchin Shodan
Naifanchin Nidan
Naifanchin Sandan
Rohai Shodan
Rohai Nidan
Rohai Sandan
Wansu
Kenwa Mabuni
Aoyagi
Juroku
Miyojo
Shinpa
Matsukaze
Shinsei

Return to the top | << Previous page

"Knowing others is wisdom, knowing yourself is Enlightenment."
Unknown Source

 

© Copyright 2004 Iran Shitokai. All rights reserved. Site Developed & Hosted by élinne Group | Site Map | Credit | Contact | Home